Żanex - betoniarnia

Unia Europejska


ŻANEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Działania 1.1 Sektorowe programy B+R w ramach I Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa pt. "Opracowanie innowacyjnego systemu do zarządzania jakością płynnego betonu podczas transportu"

CEL PROJEKTU


Celem projektu jest opracowanie systemu do zarządzania jakością świeżej mieszanki betonowej podczas transportu. W ramach projektu w wyniku realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych opracowany zostanie system zarządzania jakością mieszanki betonowej. Idąc naprzeciw oczekiwaniom branży betoniarskiej zostanie stworzony sensor do pomiaru parametrów reologicznych świeżej mieszanki betonowej. Realizacja projektu przełoży się na zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa, poprawę jakości stwardniałego betonu w branży z uwagi na planowane udostępnienie systemu innym podmiotom. Przewidziane testy w warunkach laboratoryjnych oraz rzeczywistych pozwolą Wnioskodawcy określić optymalne parametry systemu, tj. m.in. konstrukcję podzespołów pomiarowych. Projekt zakłada przeprowadzenie testów pilotażowych z użyciem własnej floty pojazdów - betonowozów. Testy pozwolą Wnioskodawcy doprowadzić technologię do IX poziomu TRL.

EFEKTY PROJEKTU


1) Opracowanie nowej metody badawczej pomiaru konsystencji mieszanki betonowej oraz objętościowej zawartości powietrza możliwej do wdrożenia w betonowozie.

2) Opracowanie założeń konstrukcyjnych i technologicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej technologii, której osiągi będą testowane i które posłuży do stworzenia prototypu.

3) Opracowanie ostatecznej wersji prototypowej technologii wraz z dokumentacją technologiczną,


TERMIN REALIZACJI: 
01.07.2019 – 30.06.2021

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 990 686,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 260 707,63 zł